Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Jason Horse BV.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden voor alle offertes, koopovereenkomsten en leveranties van Jason Horse BV, hierna te noemen Jason, deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1: Definitie

Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan bedrijven,

(overheids-)instellingen, verenigingen, stichtingen en particulieren, allen in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 2:  Offertes

A.     Alle offertes, waarbij niet het tegendeel is bepaald, zijn vrijblijvend.

B.     De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

C.     Indien uitdrukkelijk een vaste offertetermijn is gestipuleerd, bedraagt de offertetermijn 20 werkdagen vanaf de dag waarop de offerte is gedateerd, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.

 

Artikel 3: Accepteren van orders

A.     Indien een schriftelijke order door Jason niet schriftelijk is bevestigd, wordt Jason geacht de order te hebben geaccepteerd, tenzij zij uiterlijk op de 10e werkdag volgend op de besteldatum schriftelijk aan de koper heeft bericht, dat zij de order niet of uitsluitend onder bepaalde voorwaarden kan accepteren. De koper wordt geacht met deze voorwaarden akkoord te gaan, indien hij niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bericht van Jason deze van het tegendeel in kennis stelt.

B.     Annulering van een order of koopovereenkomst is niet toegestaan, tenzij dit op basis van het Burgerlijk Wetboek kan worden gevorderd of de bepalingen van deze voorwaarden hierin voorzien.

 

Artikel 4: Verzending en Levering

A.     De goederen worden als vrachtgoed vervoerd door/en in opdracht van Jason werkende expediteurs. Aflevering geschiedt door aanbieding van de goederen op het door de koper vermelde afleveradres. De goederen worden in dat geval tot het moment van afleveren als bedoelt in de vorige zin voor risico van Jason vervoerd. Na aflevering is het risico voor de goederen volledig voor de koper. Verlangt de koper een andere wijze van vervoer, zoals snelgoed, expresse-bestelling etc. dan zijn de kosten daarvan voor zijn rekening. Bij ontvangst van de goederen dient de koper onmiddellijk te controleren of de zending in ongeschonden staat verkeerd. Zo dit niet het geval is, dan mag hij die slechts onder protest accepteren.

B.     Tevens is Jason gerechtigd om eventuele extra kosten zoals tolbetalingen (rekeningrijden), veerboten en stijging in brandstofprijzen direct door te voeren aan de koper.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

A.     Jason behoudt zich ten aanzien van op grond van een koopovereenkomst aan koper geleverde zaken het eigendom voor totdat:

1.      Koper de koopprijs volledig heeft voldaan.

2.      Koper alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Jason ten behoeve van hem heeft verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende koopovereenkomst.

3.      Koper de vorderingen van Jason wegens enig tekortschieten door koper in de nakoming van de in de koopovereenkomst waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, heeft voldaan.

B.     Vóór volledige voldoening als bedoeld in artikel 5a is koper niet bevoegd de goederen aan derden te vervreemden, verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren.

C.     Jason is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, haar goederen terug te vorderen, indien op de vervaldag niet volledig is betaald.

D.     Indien derden rechten doen gelden op goederen, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust, is koper verplicht binnen 24 uur na het moment waarop deze aanspraak wordt gemaakt Jason schriftelijk op de hoogte te brengen van deze aanspraken.

E.     De koper is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, storm en waterschade. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn assuradeur uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen. Koper draagt hierbij tot meerder zekerheid voor de nakoming door hem van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, aan Jason alle rechten over, welke hij eventueel tegen de assuradeur kan doen gelden. Deze overdracht wordt door Jason aanvaard.

F.      Alle artikelen die Jason als borgartikel aanbiedt, blijven te aller tijden eigendom van Jason. Alle afspraken vermeldt in de borgovereenkomst zijn bindend. Bij retour nemen van de borgartikelen zal het betaalde borgbedrag gecrediteerd worden minus eventuele beschadigingen of manco’s.

 

Artikel 6 Garantie

A.     Jason verleent jegens de koper en eerste gebruiker garantie op materiaal- en fabricagefouten op de geleverde goederen. De garantie gaat in op de dag van de facturering aan de koper en geldt voor de volgende termijnen:
Hoes: 2 jaar
Schuim: 2 jaar
Rits:  1 jaar

 

 

B.     Onder de garantie valt niet:

1.      Schade welke valt onder normale slijtage.

2.      Schade door onrechtmatig gebruik of geweld van buitenaf.

C.     De aansprakelijkheid van Jason uit hoofde van enige overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de hierboven omschreven garantieverplichting.

D.     Mocht Jason verdergaand aansprakelijk worden gesteld dan waartoe zij op grond van de hiervoor vermelde garantieverplichting gehouden is, dan is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de door haar geleverde goederen.

 

Artikel 7: Reclame

Onderstaande bepalingen gelden niet ten aanzien van reclames binnen het kader van garanties.

A.     Geringe, inde handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen in kwaliteit, maten of afwerking, kunnen geen grond voor reclames opleveren.

B.     Reclames over ontvangen goederen dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen door koper Jason worden gemeld.

C.     Retourzendingen zijn slechts toegestaan wegens gemotiveerde reclame en mits voorafgegaan door een niet bij de zending ingesloten en gedateerd schriftelijk advies.

D.     Geschieden retourzendingen ongeadviseerd en/of zonder geldige redenen dan is Jason vrij om de goederen voor rekening van de koper onder derden op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden, zonder dat de koper ontslagen wordt van zijn betalingsverplichting.

E.     Retourzendingen reizen voor rekening en risico van de koper.

F.      Indien tijdig en terecht wordt gereclameerd zal Jason te hare keuze het ontbrekende afleveren en/of het afgeleverde herstellen of vervangen.

G.     Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van een verplichting tot betaling.

 

Artikel 8: Betaling

De leveringen en/of zendingen geschieden onder de navolgende voorwaarden:

A.     Betaling van de geleverde goederen dient plaats te vinden netto, zonder aftrek of compensatie, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Jason aangegeven wijze, tenzij anders is overeengekomen.

B.     Jason is gerechtigd, alvorens verder te presteren van koper zekerheid te verlangen voor de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

C.     Bij het in gebreke blijven van tijdige betalingen van het factuurbedrag of een deel daarvan, is aan Jason een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1% per maand, te berekenen van het moment dat de betaling had moeten plaatsvinden.

D.     Alle kosten, welke worden gemaakt voor de inning van de door de koper aan Jason uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen, komen ten laste van de koper. Hieronder worden begrepen protest-, wissel- en aanmaningskosten, alsmede die van een advocaat of instelling die met de inning van de bedragen is belast. De buitengerechtelijke inningskosten worden, behoudens nadere specificatie bij overschrijding van dit tarief, gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 25,-. Verantwoording voor eventueel werkelijk gemaakte kosten is Jason niet verschuldigd.

 

Artikel 9: Ontbinding

In geval koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voorvloeien, voldoet, alsmede in een situatie van surséance van betaling, faillissement of liquidatie, heeft Jason het recht zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Jason is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. Koper is gehouden op eerste aanvraag van Jason de nog in haar bezit zijnde betaalde en onbetaalde goederen, door Jason geleverd, aan Jason ter beschikking te stellen.

 

Artikel 10: Overmacht

In een situatie van overmacht is Jason gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten voor een termijn van maximaal 65 werkdagen.

Van overmacht is tevens sprake indien en voor zover Jason voor het uitvoeren van een met haar aangegane overeenkomst afhankelijk is van derden, welke derden voor uitvoering van de door hen met Jason aangegane overeenkomst gerechtigd zijn een beroep op overmacht te doen.

 

Artikel 11: Nadere toepassing

A.     Deze algemene voorwaarden gelden mede ten aanzien van overeenkomsten, waarbij Jason tot uitvoering van werkzaamheden, bijvoorbeeld reparatie en onderhoud aan zaken, alles in de ruimste zin van het woord, is belast.

B.     Alle met een of meer van deze algemene voorwaarden strijdende condities zijn nietig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten van Jason is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
In het gebruik van de website www.jasonhorse.com wordt soms gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. Zoals bij het invullen van het contactformulier of wanneer je een bestelling plaatst in onze webshop. Wij begrijpen dat je daar als bezoeker moeite mee hebt. We leggen daarom graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe wij ermee omgaan. JasonHorse houdt algemene bezoekgegevens bij van de website www.jasonhorse.com, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen. Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Bescherming persoonsgegevens

JasonHorse gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens zo verkopen of geven we jouw gegevens niet aan anderen. JasonHorse heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze organisatie in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen privacy policy JasonHorse

JasonHorse heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacybeleid van JasonHorse.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@jasonhorse.com.
Save settings
Cookies settings
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.